Výčet skupin chemikálií vyloučených z obchodování v systému NECHELA

Z obchodování jsou vyloučeny chemické látky a přípravky, které výše uvedené podmínky nesplňují či které mají charakter odpadu.
Dále pak jsou z okruhu obchodovaných chemikálií vypuštěny následující skupiny látek a přípravků:
 • léčiva podle zákona č. 378/207 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • krmiva podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů;
 • potraviny a tabákové výrobky podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • kosmetické prostředky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • radionuklidové zářiče a jaderné materiály podle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • omamné a psychotropní látky podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zdravotnické prostředky podle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • nerostné suroviny podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • veterinární přípravky, s výjimkou dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních přípravků podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů v podobě určené ke konečnému použití;
 • výbušniny podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů;
 • koksárenské produkty* (koks, polokoks, koksárenský plyn, uhelné a jiné nerostné dehty);
 • rafinované ropné produkty* (motorová a ostatní paliva: benzin; petrolej (kerosin); lehký, střední a těžký topný olej; plyny jako propan, butan, etan; mazací oleje a vazelíny na bázi olejů, produkty pro petrochemický průmysl a pro výrobu silničních svršku; různé produkty (např. lakový benzin, vazelína, parafín));
 • ethanol;
 • bioethanol (biolíh) pro pohon motorů a pro výrobu směsí a komponent paliv pro pohon motorů;
 • metylestery a etylestery mastných kyselin pro pohon motorů a pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů (MEŘO);
 • technické plyny (zkapalněné nebo stlačené anorganické plyny: jednoprvkové plyny jako vodík, kyslík, dusík, vzácné plyny, chladící plyny, směsné technické plyny, oxid uhličitý, oxidy dusíku, izolační plyny);
 • vybrané organické chemické látky a přípravky.*

* Označené produkty zahrnují mimo jiné:
 • Pohonné hmoty upravené zákonem č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Vybrané minerální oleje upravené vyhláškou č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů.
 • Další minerální oleje upravené vyhláškou č. 34/2007 Sb., o značkování některých dalších minerálních olejů.
 • Ostatní minerální oleje.