Informační a obchodní systém NECHELA vznikl jako funkční nástroj pro řešení problému nespotřebovaných chemikálií v souladu s opatřením č. 4 usnesení vlády ze dne 27. srpna 2008 č. 1076 o Systémových opatřeních k předcházení nežádoucím situacím v souvislosti s nezákonným nakládáním s chemickými látkami a odpady. Jeho zadavatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, provozovatelem Českomoravská komoditní burza Kladno.Systém NECHELA umožňuje zveřejnit nabídku nespotřebované chemikálie v internetové databázi, která je bez omezení přístupná veřejnosti. Zápis chemické látky či přípravku do databáze znamená, že vlastník chemikálie jí touto cestou nabízí k prodeji. Vkládání této nabídky i vlastní obchodování chemikálií formou elektronických aukcí se řídí burzovními standardy a zákonem 229/1992 Sb. o komoditních burzách.

Systém NECHELA se stává centrálním obchodním místem pro sekundární trh s dosud nespotřebovanými chemikáliemi. Při naplnění všech environmentálních cílů se řídí standardními tržními principy a pravidly hospodářské soutěže.

 
Informace o systému NECHELA

Českomoravská komoditní burza Kladno
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Svaz chemického průmyslu ČR
Hospodářská komora ČR
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo dopravy
Bezpečnost, registrace, asistence
Bezpečnost obchodování s chemikáliemi je v systému NECHELA zajištěna registrací obchodujících. Registrace je jednorázový akt spočívající v doložení výpisu z obchodního rejstříku či z obdobné evidence, která prověří, že subjekt je oprávněn s chemikáliemi nakládat. S procesem registrace, vkládáním nabídky do databáze i samotným obchodováním v burzovních aukcích pak už účastníkům obchodování pomohou makléři.

Obchodování, burzovní aukce, smluvní vztah
Vlastní obchodování v burzovních aukcích je anonymní. V jejich průběhu reagují zájemci (registrovaní účastníci) na nabídku vyhlašovatele (vlastníka chemikálie) svou platnou cenovou poptávkou. Poslední platná poptávka v okamžiku ukončení aukce se stává vítěznou. Poté je vystaven závěrkový list, který má právní sílu obchodní smlouvy. Mezi prodávajícím a kupujícím tím vzniká závazný smluvní vztah.

Výčet skupin chemikálií, s nimiž je možno v systému NECHELA obchodovat
Do systému lze vkládat širokou škálu dosud nespotřebovaných chemických látek a přípravků, které splňují předpoklady pro řádné obchodování, zejména jsou v předepsaném balení (v neporušeném, originálním obalu, odpovídajícím přepravním obalu apod., pokud to příslušný právní předpis vyžaduje) a disponují předepsanou dokumentací (zejména bezpečnostním listem dle článku 31 nařízení REACH, resp. Informací o látce či látce v přípravku, pro které se nevyžaduje bezpečnostní list dle článku 32 nařízení REACH).

KategorieVýčet obchodovaných skupin
Základní anorganické chemické látkyChemické prvky, průmyslové jednoprvkové plyny, anorganické kyseliny s výjimkou kyseliny dusičné, hydroxidy s výjimkou čpavku, anorganické oxidy, anorganické soli
Barviva a pigmentyBarviva a pigmenty anorganické nebo organické z jakýchkoliv surovin (živočišného nebo rostlinného původu, syntetických) v základní podobě nebo jako koncentrát, produkty používané k výrobě fluorescenčních činidel, leskutvorných přísad a luminoforů
Základní organické chemické látkyAcyklické uhlovodíky nasycené a nenasycené, cyklické uhlovodíky nasycené a nenasycené, acyklické a cyklické alkoholy, mono a polykarboxilové kyseliny včetně kyseliny octové, ostatní organické sloučeniny s kyslíkovou funkční skupinou vč. aldehydů, ketonů, chinonů a sloučenin obsahujících dvě nebo více kyslíkových funkčních skupin, organické sloučeniny obsahující dusíkaté funkční skupiny vč. aminů, syntetické aromatické přípravky, ostatní organické sloučeniny
Hnojiva a dusíkaté sloučeninyPrůmyslová hnojiva a příbuzné dusíkaté produkty: jednoduchá nebo kombinovaná dusíkatá, fosfátová nebo draselná hnojiva, močovina, surové přírodní fosfáty, surové přírodní draselné soli, kyselina dusičná, nitrační směs, čpavek, chlorid amonný, dusitan a dusičnan draselný, přírodní hnojiva
Plasty v primárních formáchPolymery včetně polymerů na bázi etylenu, propylenu, styrenu, vinylchloridu, vinylcetátu a akrylátu, polyamidy; fenolové a epoxydové pryskyřice a polyuretany, alkydové a polyesterové pryskyřice a polyetery, silikony, iontoměniče založené na polymerech, celulóza včetně derivátů
Syntetický kaučuk v primárních formáchSyntetický kaučuk v základní formě, směsi syntetického a přírodního kaučuku nebo jiných přírodních materiálů, podobných kaučuku (gutaperča)
Pesticidy a jiné agrochemické přípravkyPřípravky proti plísním (např. fungicidy), přípravky proti hmyzu, škůdcům (např. insekticidy, rodenticidy, repelenty, akaricidy), přípravky pro likvidaci nežádoucích rostlin (např. herbicidy), přípravky pro klíčení, růstové stimulátory rostlin, dezinfekční prostředky, agrochemické přípravky jinde neuvedené
Nátěrové barvy, laky a jiné nátěrové materiály, tiskařské barvy a tmelyNátěrové hmoty, fermeže, emaily a laky, připravené pigmenty, plnidla a barvy, frity a glazury, keramické potahy a podobné přípravky, tmely, těsnění a vícesložková plnidla, podobné nežáruvzdorné náplňové a krycí preparáty, organická směsná rozpouštědla a ředidla; tiskařské černi
KlihKlih a jiná lepidla vč. klihů a lepidel na bázi kaučuku
Vonné siliceExtrakty z přírodních aromatických látek
Ostatní chemické výrobkyPřípravky používané při konečné úpravě textilií a usní, gumárenské urychlovače, prostředky proti stárnutí kaučuku, gumárenská plniva, pomocné přípravky pro plasty (např. aktivátory, inhibitory, činidla dispergační a emulgační)
Prášky a pasty používané na pájení nebo sváření, pomocné přípravky pro moření, cementování a tvrzení kovů, pomocné přípravky pro zpracování kovů (např. odmašťovače, odrezovače), pomocné přípravky pro slévárny
Mazací přípravky, přípravky proti zamrzání a odmrazovače
Psací a tiskařské inkousty, zmizíky, katalyzátory, ostatní chemické přípravky jinde neuvedené.

Výčet skupin chemikálií vyloučených z obchodování v systému NECHELA - ZDE